Styret vårt


Styret i OSI Volleyball, bestående av 12 ulønnede representanter, jobber for å tilrettelegge for klubbens medlemmer. De har ansvaret for daglig drift, økonomi og planlegging av aktiviteter inkludert uttak, treninger, ansettelser, turneringer, klær og sosiale arrangementer. Styret består av leder, nestleder, økonomiansvarlig og 9 styremedlemmer.

Maren Maniska

Styreleder
Mail: leder@volley.osi.no

Maren leder klubben, er dens fremste representant, og koordinerer aktiviteter. Hun innkaller til styremøter, følger opp medlemmene, og samarbeider med forbundet og regionen. Maren har også ansvar for idrettsregistrering og samarbeid med OSI's hovedstyre.

Les mer om rollen

Runar Eknes Paulsen

Nestleder
Mail: nestleder@volley.osi.no

Som nestleder fungerer Runar som stedfortreder for lederen og koordinerer komiteene. Han har også ansvar for oppmennene, samler inn lagkontrakter, og håndterer internasjonale overganger. Videre fullfører og publiserer han referater og vedtak, og holder vedtaksbasen oppdatert.

Les mer om rollen

Orthon Leer Madengue

Økonomiansvarlig
Mail: okonom@volley.osi.no

Som økonomiansvarlig har Orthon ansvaret for gruppenes daglige økonomiske drift, inkludert regnskapsføring og budsjettarbeid. Han tar seg også av betaling av dommerregninger.

Les mer om rollen

Espen Sletten Svendsen

Torpedo
Mail: torpedo@volley.osi.no

Espen jobber aktivt med å skaffe sponsormidler og støtte/tilskudd til klubben. Han følger også opp innbetaling av dugnadsdepositum og andre avgifter. Espen fungerer også som kontaktperson for lagstorpedoen og bidrar til å opprettholde kommunikasjonen mellom lagene.

Les mer om rollen

Joar Oldernes

Sportslig leder
Mail: sportslig-leder@volley.osi.no

Som sportslig leder, har Joar ansvar for trenerkontrakter, lisenser/overganger, treningstider og Spond. Han arrangerer samlinger, sikrer felles sportslig plan og utfører uttak. Joar håndterer også hallbookinger i samråd med lederen/elitekoordinatoren.

Les mer om rollen

Elise Sørdahl

Elitekoordinator
Mail: elitekoordinator@volley.osi.no

Som elitekordinator er Elise kontaktperson til forbundet/eliteserieforeningen og koordinerer med arrangementsansvarlig. Hun gir Datavolley-opplæring og deltar i ansvaret for streaming/kommentatorer og gjennomføringen av kamper.

Les mer om rollen

Bea Valand

PR-ansvarlig
Mail: kontakt@volley.osi.no

Som PR-ansvarlig administrerer Dina og Bea klubben sine informasjonskanaler som nettsiden, Facebook og Instagram. De står for både intern og ekstern kommunikasjon, samarbeider med lagene for spillerpresentasjoner og reisebrev, og arrangerer stands før hver sesong for å markedsføre klubben.

Les mer om rollen

Dina Markovic

PR-ansvarlig
Mail: kontakt@volley.osi.no

Som PR-ansvarlig administrerer Dina og Bea klubben sine informasjonskanaler som nettsiden, Facebook og Instagram. De står for både intern og ekstern kommunikasjon, samarbeider med lagene for spillerpresentasjoner og reisebrev, og arrangerer stands før hver sesong for å markedsføre klubben.

Les mer om rollen

Kåre Aurmo Haugen

Arrangementsansvarlig
Mail: arrangement@volley.osi.no

Kåre organiserer sportslige arrangementer for gruppen, inkludert treningsleirer og -helger, samt dugnader i samarbeid med lagene. Han deltar også i planleggingen av streaming og gjennomføringen av kamper.

Les mer om rollen

Eva Rishovd

Sosialansvarlig

Som sosialansvarlig har Eva ansvaret for å organisere alle sosiale arrangementer for hele klubben. Hun legger vekt på å fremme sosialisering både innad i lagene og på tvers av dem. I tillegg sørger hun for at volleyballgruppen deltar på sosiale arrangementer i regi av OSI/SIO.

Les mer om rollen

Aurora Horn

Matriellansvarlig

Aurora vedlikeholder gruppenes utstyr og sørger for at det alltid er i god stand. Hun har oversikt over alt materiell og er kontaktpersonen til SIO/Athletica angående dette. Aurora bestiller også profileringsklær på vegne av spillerne i gruppen.

Les mer om rollen

Gunnar Hay

Supersub

Gunnar er ansvarlig for å være reserve i alle situasjoner og stille opp når det trengs. Han er alltid klar til å bidra på kort varsel og fylle inn der det mangler folk.

Les mer om rollen

Hvis problemer skulle oppstå for deg som medlem kan du ta kontakt med styremedlemmene for å få hjelp. Styret og dets medlemmer har taushetsplikt, så sensitive opplysninger vil ikke bli delt videre. Du har også mulighet til å si ifra anonymt.Ønsker du å være med i styret? 

Hvert år avholder vi styrevalg, der alle medlemmer av klubben har muligheten til å delta! Det neste styrevalget er planlagt til desember 2024. Hold deg oppdatert ved å besøke nettsiden vår for informasjon om hvordan du kan stille til valg.Lovpålagte oppgaver for styret:

 • Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

 • Påse at gruppens midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de

  vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd.

 • Sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjett

  funksjonen, samt har en forsvarlig økonomistyring.

 • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og

  utarbeide mandat og instruks for deres funksjon.

 • Representere idrettslaget utad.


Andre viktige oppgaver:

 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og

  regnskap.

 • Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt.

 • Stå for idrettslagets daglige ledelse.

 • Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité.

 • Lage årsberetning fra styret til årsmøtet.

 • Oppdatere klubbhåndboka.