Oppmann
Torpedo
Linsensansvarlig
Dommeransvarlig
Ballansvarlig
Drakt- og skademateriellansvarlig
Reiseansvarlig
Dugnadsansvarlig
Nettansvarlig
Kaptein


Når du blir medlem av et lag i OSI volleyball, skal du også ta på deg en lagrolle. Denne rollen har du ansvar for å utfylle hele sesongen – kan du ikke gjennomføre oppgavene skal du sørge for at noen andre gjør dem. Medlemmer som sitter i OSI volleyballstyret, er utelatt fra disse lagrollene. For flere av rollene kan det være lurt å være to personer. Dersom noen står uten rolle, kan laget selv opprette egendefinerte roller for at alle skal bidra, som f.eks. kake-/kioskansvarlig, SoMe-ansvarlig, sponsoransvarlig osv. 


Oppmann

 • er kontaktperson for laget hos region, forbund og styret i OSI Volleyball
 • har ansvar for å melde på/av laget til turneringer (inkl. sørge for ev. betaling)
 • må gjøre seg godt kjent med reglementet
 • bistår trener(e) med det administrative, inkludert innsending av lagliste til styre/forbund og utarbeidelse av lagliste til kamp/turnering
 • er ansvarlig for resultatregistrering

Kontaktperson i styret: leder og sportslig ansvarlig


Torpedo

 • skal sørge for at alle som deltar på lagets treninger har betalt kontingent (fellesavgift), treningsavgift og dugnadsdepositum, og dermed er gyldige medlemmer av OSI Volleyball
 • skal samle inn vipps-kvittering fra alle på laget på betalt dugnadsdepositum, og videresende til styret

 Nybegynner: 2 stk. 

Kontaktperson i styret: torpedo


Lisensansvarlig

 • skal sørge for at alle spillere (og trenere som ikke selv spiller) på laget har betalt lisens
 • har ansvar for å følge opp at alle har betalt lisens før kamper/turneringer
 • medbringer lisenskvitteringer for alle lagets spillere på alle kamper og turneringer (skal forevises dommerne/sekretariat)
 • rapporterer til trener dersom noen på laget ikke har lisens. Spillere som ikke har betalt lisens kan IKKE spille kamp, da klubben vil få bot (og laget tape kampen)
 • registrerer nye medlemmer for lisensbetaling i Min idrett via SportsAdmin, og bistår dersom noen har problemer med registrering

Kontaktperson i styret: torpedo


Dommeransvarlig

 • har ansvar for å betale dommerne ved alle kamper (kontakt dommer etter kampslutt). Pengene blir refundert ved å levere kvittering sammen med refusjonsskjema til økonomiansvarlig i styret
 • medbringer dommerregningsskjema til kamper, i tilfelle dommer ikke har med. Skjemaer finnes på forbundets nettsider
 • har oversikt over lagets dommeroppgaver i samarbeid med kampavviklingsansvarlig
 • har oversikt over hvem som har dommerkompetanse på laget

Kontaktperson i styret: økonomiansvarlig og sportslig leder


Ballansvarlig

 • har ansvar for å ha med baller til og fra kamp/turnering, og påse at ballene er på plass i hallen før første trening mandag. Ballene skal kvitteres inn og ut på liste i Blindern. OBS! Baller skal kun hentes fra Blindern
 • har ansvar for opprydning i materialrom (fokus på baller) på Blindern og Domus etter hver trening/kamp
 • melder fra til materialansvarlig i styret dersom baller har lite luft, må byttes, osv., og skal være behjelpelig dersom materialansvarlig i styret trenger hjelp

Nybegynner: 3–4 stk.

Kontaktperson i styret: materialansvarlig


Drakt- og skademateriellansvarlig

 • har ansvar for at drakter og førstehjelpsutstyr medbringes til kamper og turneringer. Draktbag med førstehjelpsutstyr utleveres fra materialansvarlig i styret ved starten av sesongen
 • vasker draktene etter kamp/turneringer
 • melder fra til materialansvarlig i styret dersom det er feil eller mangler i draktbag
 • leverer draktbag tilbake til materialansvarlig når sesongen er over
 • følger med på førstehjelpsutstyr i ballbag (bane a & b i Domus) og i lagrene, og sier ifra til materialansvarlig om noe mangler

Kontaktperson i styret: materialansvarlig


Reiseansvarlig

 • har ansvar for å planlegge og informere om lagets reiser til og fra kamp/turnering
 • har ansvar for å regne ut og fordele reiseutgifter etter reiser. Bruk f.eks. statens satser for reisegodtgjørelse

Det anbefales at reiseansvarlig oppretter en reisekasse – beløp bestemmes internt på lagene. 

Kontaktperson i styret: økonomiansvarlig


Funksjonær- og kampavviklingsansvarlig

 • har ansvar for å fordele lagets funksjonæroppgaver, inkl. skaffe funksjonærer til hjemmekamper dersom behov (se reglement / adm. regulering)
 • har ansvar for at skjemaer, materiell og utstyr er på plass før kampavvikling når laget er arrangør (sjekk kampoppsett og reglement / adm. regulering)
 • sender inn kampresultater på vegne av laget
 • følger opp at hallen er ryddet etter kampavvikling
 • sender påminnelser til deltakende lag og dommere tre dager før kamp
 • må gjøre seg godt kjent med reglement / adm. regulering

Kontaktperson i styret: sportslig leder


Sosialt ansvarlig

 • har ansvar for sosiale arrangementer på laget
 • er kontaktperson for styret ved OSI-arrangementer
 • kan bli forespurt om å være med i komiteer til større OSI-arrangement (f.eks. julebord og sommeravslutning), og skal også være behjelpelig underveis på arrangementer (rydding og organisering)
 • får publiseringstilgang på nettsidene, og sørger for å holde klubben oppdatert om lagets sportslige prestasjoner 

Nybegynner: 2 stk., fungerer også som kontaktperson på NB

Kontaktperson i styret: sosialt ansvarlig


Dugnadsansvarlig

 • er kontaktperson for dugnadsansvarlig i styret
 • har ansvar for å informere laget om dugnader
 • skal hjelpe til ved refundering av dugnadsdepositum, f.eks. hvor man finner Refusjonsskjema (Excel), hvordan disse fylles ut og leveres

Nybegynner: 2 stk. 

Kontaktperson i styret: dugnadsansvarlig


Nettansvarlig

 • har ansvar for å fordele opp- og nedrigg av nett på lagets treninger/kamper (NB. de som rydder inn nett etter trening skal også rydde inn sveiv og baller/ballkurv)
 • har ansvar for opprydding i materialrom (fokus på nett) etter hver trening/kamp
 • melder fra til materialansvarlig i styret dersom det er feil eller mangler på nett, antenner og stenger, og skal være behjelpelig dersom materialansvarlig i styret trenger hjelp

Nybegynner: 3–4 stk. 

Kontaktperson i styret: materialansvarlig


Kaptein

 • har ansvar for kommunikasjon mellom trener(e) og spillere
 • har ansvar for spillegruppa på trening og kamp dersom trener ikke er tilstede
 • står for kommunikasjon med dommere under kampavvikling

(Kombineres med annen lagrolle)

Kontaktperson i styret: leder og sportslig leder