Styret har ansvaret for den daglige og økonomiske driften av gruppa og er de som planlegger og organiserer aktiviteten i gruppa, deriblant uttak, treninger, ansette trenere, turneringer, klær og sosiale aktiviteter og arrangementer.
Styret består av leder, nestleder, økonomiansvarlig og 8 styremedlemmer.


Hvis problemer skulle oppstå for deg som medlem kan du ta kontakt med styremedlemmene for å få hjelp. Styret og dets medlemmer har taushetsplikt, så sensitive opplysninger vil ikke bli delt videre. Du har også mulighet til å si ifra anonymt.


Lovpålagte oppgaver for styret:

 • Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

 • Påse at gruppens midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de

  vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd.

 • Sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjett

  funksjonen, samt har en forsvarlig økonomistyring.

 • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og

  utarbeide mandat og instruks for deres funksjon.

 • Representere idrettslaget utad.


Andre viktige oppgaver:

 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og

  regnskap.

 • Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt.

 • Stå for idrettslagets daglige ledelse.

 • Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité.

 • Lage årsberetning fra styret til årsmøtet.

 • Oppdatere klubbhåndboka.